user logout  Port  Vote  Onlineเข้าชม

                        

เลือกภาษาที่ต้องการแปล Select language Translate

ติดต่อการโฆษณากับวู๊วันซีโร่เอทชอพดอทคอมสอบถามที่09-4421-8789 webmaster@wow108shop.comส่วนหนังสือEbookกดซื้อได้เลย

 

การใช้งานwow108shop login Upload ภาพสินค้า/คู่มือการใช้งานพร้อมใบสมัครPDF

บทความสาระความรู้-wow108shop,ฏกหมายใหม่การขายของออนไลน์ที่ควรทราบ-wow108shop.com

กฎหมายการขายของออนไลน์ที่ร้านค้าควรทราบและศึกษา การซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางผู้ค้าออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต ขายของออนไลน์ ผิดๆโดนปรับสูงสุด 1 หมื่นบาทเลยทีเดียว ซึ่งกฎหมายนี้ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ใช้งานแล้วโปรดอ่านและทำความเข้าใจ

จากการประกาศราชกิจจานุเบกษา ที่เผยแพร่ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560 เป็น ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 44 พ.ศ. 2560 เรื่องการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสในการเปรียบเทียบ ราคาหรือค่าบริการก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๕) มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ “ผู้ประกอบธุรกิจ” ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ผ่านระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์

ข้อ ๓ ให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงราคาจำหน่าย ค่าบริการ รวมถึงประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด น้ำหนัก และรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ โดยการเขียน พิมพ์ หรือกระทำให้ปรากฏ ด้วยวิธีอื่นใดในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจนั้น ในลักษณะที่ชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย สามารถอ่านได้โดยง่าย การแสดงราคาจำหน่ายสินค้า ค่าบริการตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงราคาต่อหน่วย ราคาหรือค่าบริการนั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย สำหรับข้อความหรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคาจำหน่ายหรือค่าบริการต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้

ข้อ ๔ กรณีที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากราคาจำหน่ายสินค้าหรือ ค่าบริการที่ให้บริการที่แสดงไว้ตามข้อ ๓ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ชัดเจน ครบถ้วนและเปิดเผย โดยแสดงไว้ควบคู่กับการแสดงราคาจำหน่ายสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการ

ข้อ ๕ การแสดงราคาจำหน่ายปลีกสินค้าหรือค่าบริการที่ให้บริการตามข้อ ๓ ต้องแสดงให้ตรงกับราคาที่จำหน่าย หรือค่าบริการที่ให้บริการ ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายหรือให้บริการแก่ผู้ซื้อต่ำกว่า ราคาจำหน่าย หรือค่าบริการที่แสดงไว้ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

หากขยายความตามข่าวเมื่อสักครู่ ดูเหมือนจะไม่ระบุโทษเลย แต่ความจริงแล้ว ประกาศนี้ได้อ้างพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการมาตรา ๙(๕) ซึ่งให้อำนาจ กกร. สามารถกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการแสดงราคาสินค้าหรือบริการตามมาตรา ๒๘ อำนาจนี้มีผลทั้งประเทศ และมาตรา ๒๘ โดยสรุปคือ สามารถบังคับให้แสดงราคาสินค้าและบริการแก่บุคคลต่อไปนี้ • ผู้ผลิต , ผู้จำหน่าย , ผู้ซื้อเพื่อจำหน่าย , ผู้นำเข้า หรือสามารถกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อื่นๆก็ได้ ถ้าบุคคลตามมาตรา ๒๘ นั้นไม่ทำตามก็มีการกำหนดโทษไว้ในมาตรา ๔๐ ระบุว่ามีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หากพบสามารถแจ้งได้ที่ คณะกรรมการกลางส่วนจังหวัด, อนุกรรมการ , เลขาธิการ , พนักงานเจ้าหน้าที่ , เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา สรุปสั้นๆคือแจ้งพาณิชย์จังหวัด และท่านเหล่านี้สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้ทันทีโดยไม่ต้องมีหมายจับ ตามมาตรา ๒๙ อีกด้วย ดังนั้นผู้ค้าออนไลน์และร้านค้าออนไล์ควรศึกษาและปฎิบัติตามกฎหมายใหม่ด้วย และ E-Commerce ต้องปรับตัวและปฏิบัติให้เข้ากับกฎหมายนี้ที่ตอนนี้เริ่มประกาศใช้แล้ว
Copyright wow108shop.com 2016 By Inthajan Powered